Deklaracja dostępności

13 listopada 2020 r.

Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA (Stowarzyszenie TRATWA) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu umieszczonego pod domeną: pracowniazajezdnia.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.01.2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. Część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR). Część zamieszczonych zdjęć i filmów nie została opisana tekstem alternatywnym.

Powody wyłączenia

Większość filmów i plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. W miarę możliwości opublikowane wcześniej pliki będą sukcesywnie poddawane procesowi OCR, a nowe pliki będą publikowanie w formatach zawierających treść z poprawnie zaznaczoną strukturą logiczną.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie czasoprzestrzen.org można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Ewentualne dodatkowe skróty: brak.

Internetowe narzędzia dostępności

Na stronie internetowej pracowniazajezdnia.pl znajduje się zakładka zawierająca internetowe narzędzia dostępności. Są one umieszczone z lewej strony ekranu i oznaczone ikoną osoby na wózku. Narzędzia te zwiększają czytelność tekstu i dostosowują go do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie tekstu, ustawienie skali szarości, wysokiego kontrastu i negatywu, rozjaśnienie tła, podkreślenie linków oraz pogrubienie czcionki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adela Jakielaszek, Koordynator ds. Dostępności, [email protected], tel. 515 397 889. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Pracowni Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA

Centrum PPM ZAJEZDNIA znajduje się na terenie byłej zajezdni autobusowej przy ulicy Legnickiej 65, 54-206 Wrocław. Obiekt oznaczony jest dwoma tabliczkami znajdującymi się przy dwóch wejściach oraz dwoma kolejnymi tabliczkami przymocowanymi do bramy i muru budynku.

Cały teren wokół budynku jest wyłożony równą kostką brukową. Większą część zajmuje parking. Przed wejściem głównym znajduje się chodnik z obniżeniem umożliwiającym samodzielny wjazd wózkiem inwalidzkim. Teren jest łatwo dostępny dla osób na wózkach i z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku znajdują się 3 wejścia na parter,  2 z nich są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.  Wejście środkowe wymaga montażu rampy wjazdowej (ze względu na sąsiadujący skatepark nie montujemy jej na stałe). Możemy to zrobić po uprzednim powiadomieniu.

Parter jest częściowo dostępny dla osób z niepełnosprawnością, wymaga niewielkiej pomocy asystenta (progi przy dużej sali mogą być przeszkodą). Toaleta na parterze jest częściowo dostosowana dla osób niepełnosprawnych, co zależy od stopnia niepełnosprawności.

Piętro jest częściowo dostępne. Znajdują się tam 3 łazienki dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.